Generalforsamling 2023

 

Referat fra Generalforsamlingen den 20. januar 2023 kl. 17.30 på Viborg Gymnasium.

Formand Inger Schaumburg bød velkommen til generalforsamlingen.

Pkt. 1:

Bestyrelsen foreslog Henrik Lundsgaard som dirigent, som blev valgt. Sven Erik Larsen blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor var beslutningsdygtig.

Pkt. 2:

Formanden Inger Schaumburg aflagde herefter sin beretning, som blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen var opdelt i 2 dele – den 1. del vedrørte tidligere aktiviteter og 2. del vedrørte fremtidige aktiviteter samt opfordring til medlemmerne om, at gode forslag til aktiviteter i 2023 var meget velkomne.

Beretning:

Bestyrelsens beretning for 2022 indeholder gode aktiviteter i hele året. Vi blev i starten af 2022 påvirket af Corona situationen, og derfor afholdtes sidste års generalforsamling både virtuelt og fysisk.

I foråret 2022 lavede vi derfor kun lokale arrangementer. 26. februar tog vi på kør selv tur til AROS i Aarhus, hvor vi fik en rundvisning af en fantastisk guide i udstillingen ”Sun is God” af Joseph Mallord William Turner (1775-1851). Der var ophængt 24 store oliemalerier og 80 akvareller hentet fra Tates samling i London. Han skildrede både lys og mørke og naturens store kræfter. Efterfølgende var der mulighed for at gå rundt i Regnbuen eller se andre udstillinger på egen hånd. Vi afsluttede besøget med frokost i Orangeriet. Vi skulle have besøgt Sten Larsen i hans atelier i Aarhus, men han meldte afbud pga. Corona samme dag. Så der var mulighed for at besøge et af de fine gallerier i nærheden af AROS.

  1. marts inviterede vi til Kunstvandring i Viborg. Thorkild viste rundt og fortalte om byens udendørs kunstværker – både gamle og nyere. Nogle står på pladser og gadehjørner andre i baggårde og på kirkegården. Efter et par timers vandring vendte vi tilbage til Galleriet. Det var spændende at høre om og se kunstværker, nogle af os aldrig havde opdaget i vores egen by.
  2. april blev I inviteret til foredrag ved praktikant Olaf Hauptmann, som ud fra sit speciale som filosofi studerende holdt foredrag om, hvad der definerer god kunst, og kunstens betydning for samfundet.
  3. maj var der foredrag ved Carsten Franck, som fortalte om sin kunst og dens udvikling gennem 25 år og samarbejdet med Galleri NB. Det var spændende at høre og se de forskellige udtryk i hans kunst, og deres forandring over tid. Efterfølgende spiste vi sammen på restaurant ”For enden af gaden”.
  4. juni var der orienteringsmøde forud for vores kunsttur til Oslo i september. Vi var lidt over 20 personer som 8.-12. september drog på kunsttur til Oslo. Der var samkørsel til Frederikshavn, hvorfra vi tog færgen. Vi landede i Oslo efter morgenmaden, og tog en bus ud til Marius Martinussens atelier, og hørte ham fortælle om sine maleriers tilblivelse. Herfra til Holmekollen og Vigelandsparken samt et besøg hos Henrik Kleppe i hans galleri, hvor han fortalte om sin kunst. De to kunstnere har et meget forskelligt udtryk og en forskellig kunstproces. Vi boede på et meget centralt beliggende hotel i Oslo centrum, og kunne vandre til adskillige gallerier, Astrup Fearnley museet, Nasjionalmuseet, kunstsamlingen på KLP, Munchmuseet og til musikken i Domkirken og i Operaen. Det var en herlig tur. Vi blev lidt udfordret af uforudsete hændelser, men vi nåede det hele og kom hjem igen i rette tid.
  5. oktober inviterede vi til en flot introduktion til en udstilling med Andrea Damp og Henrik Kleppe. Henrik måtte melde afbud pga. Corona, men Andrea fortalte indgående om sin kunst, sin kunstneriske proces og om den samlede udstilling. Thorkild fortalte om Henriks kunstværker.
  6. november fortalte Poul Smulders om sin kunst og om samarbejdet med Galleri NB igennem 25 år. Han er fra Amsterdam og maler vand, kanaler, natur og mennesker. Det var en meget smuk udstilling med både nye og gamle værker.

Foreningen har i år haft 189 medlemmer fordelt på 162 private medlemmer og 27 virksomheder. Vi kan sagtens være flere, så fortæl gerne venner og bekendte om muligheden.

Et af bestyrelsens medlemmer ønsker ikke at fortsætte, så vi har behov for et medlem yderligere i bestyrelsen. Du kan melde dig, hvis du har lyst til at købe kunst, være med ved udlodningen og medvirke ved arrangementer. Vi har det sjovt og alle mulige kompetencer kan bruges.

Vi har købt 26 kunstværker i løbet af året. Til de fremmødte ved generalforsamlingen bliver der trukket lod om et maleri og to mindre fremmødegevinster. Der er købt 1 kunstværk pr. 8 medlemmer. Kunstværkernes gennemsnitspris er 9.900 kr., og vi har brugt 90% af indtægterne fra kontingent til køb af kunst. Sidste år satte vi kontingentet op til 1500 kr. for private og 2000 kr. for virksomheder. Vi ønsker ikke at ændre på kontingentet i 2023.

Hjemmesiden bliver nu en underside under Galleri NB´s hjemmeside. Det skal blive så let som muligt at finde information om Kunstforeningen NB, dens arrangementer og se de købte kunstværker. Husk at de købte kunstværker kan lånes fra galleriet og hænge i dit hjem i en periode.

Jeg vil gerne takke Galleri NB for godt samarbejde. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter takkes for hyggeligt samarbejde i det forgangne år. Tak til alle jer medlemmer, som er mødt til generalforsamling i dag, og tak til alle, der har bidraget til gode diskussioner og samvær om kunst i det forløbne år.

Det næste arrangement er et preview (forkig) på Vilmantas udstilling 4. februar kl. 13. Det bliver en fantastisk udstilling med et nyt tema, nye farver men stadig en genkendelig kunstner. Vi overvejer desuden en tur til Herning og Videbæk.

Bestyrelsen vil gerne lægge op til en drøftelse på aftenens generalforsamling af de forventninger medlemmerne har til bestyrelsen om arrangementer i løbet af året 2023. Bestyrelsen vil gerne have lidt inspiration til arrangementer i det nye år. Vi håber, vi kan drøfte det i aften, men der er også muligheder for at fremsende ide’er og forslag på mail eller på skrift i aften og lægge forslagene i bowlen ved udgangen enten her eller efter middagen.

Pkt. 3:

Kasserer Sven Erik Larsen fremlagde regnskabet, som udviste indtægter for ca. kr. 294.800 og et overskud på kr. 26.800. Kassereren fortalte, at bestyrelsen havde et ønske om at fastholde kvaliteten i indkøbt kunst, og kunstkøb udgjorde ca. 90% af kontingentindtægterne. Den samlede balance udgør kr. 72.889 i form af indestående på bankkonto kr. 70.389 og tilgodehavende kr. 1.500. Der var gældsposter for kr. 20.032 pr. 31.12.2022, (som nu er betalte) samt der var en samlet formue på kr. 51.857 i foreningen. Det var et rigtig fint resultat for året. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4:

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter: Private kr. 1500 og erhvervskontingent kr. 2000. Det blev vedtaget.

Pkt. 5:

Der er ingen indkomne forslag.

Pkt. 6:

Til bestyrelsen blev valgt Inger Schaumburg og Sven Erik Larsen (begge genvalgt). Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Hanne Simony. Som 1. suppleant blev valgt Bodil Buntzen og som 2. suppleant blev valgt Inge Fallesen. Der var ingen andre opstillere.

Pkt. 7:

Som ny revisor blev valgt Henning Lund samt genvalg til revisorsuppleant Susanne Kam Kristensen.

Pkt. 8:

Under eventuelt fik Thorkild NB ordet, som følger:

Han syntes det er dejligt, at mennesker igen kan mødes – efter Corona m.v. Det har været en usædvanlig periode i Galleriet – men på trods af både Corona, krig i Europa og general usikker økonomisk udvikling i DK, så har der alligevel været købere af kunst i Galleriet.

Thorkild kunne bekræfte, at den kommende kunstmesse i Herning ultimo januar 2023 bestemt er et besøg værd – der var ligeledes en flot Herning-messe i 2022, som var flyttet til maj måned, men besøgstallet var kun på 50% i forhold til tidligere år. Samtidig er udstillingen i 2023 25 års jubilæum for afholdelsen. Han kunne tilbyde fribilletter til alle til åbningsdagen. De øvrige fribilletter til alle dagene var revet væk af en overvældende stor

Han kunne berette om et preview for kunstforeningens medlemmer den 4/2 på en anderledes Vilmantes-udstilling. Den 18.3. afholdes kl. 12.00 en koncert af Tue West i Galleriet med efterfølgende åbning af ny udstilling med Steen Larsen. Og så står påsken for døren……..

Der var desuden et forslag fra et medlem i salen om, at et arrangement i kunstforenings-regi kunne være med børnedeltagelse – og altså med et indhold, som var direkte rettet med børn. Det har bestyrelsen taget med sig videre i planlægningen.

Under eventuelt takkede formand Inger Schaumburg dirigent Henrik Lundsgaard for dygtig ledelse af generalforsamlingen samt takkede afgående bestyrelsesmedlemmer Per Larsen samt afgående revisor Jacob Carstensen for deres indsatser for foreningen. Desuden takkede hun for det gode samarbejde med Galleri NB, Bestyrelsen samt ikke mindst takkede hun alle de fremmødte medlemmer.

Pkt. 9:

Herefter foretog dirigent Henrik Lundsgaard og kasserer Sven Erik Larsen den praktiske udtrækning af numre til bortlodning af de indkøbte 26 kunstværker – denne gang elektronisk. Det forløb planmæssigt. Desuden blev der udtrukket 3 fremmødegevinster.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Refereret, den 27. januar 2023/Sven Erik Larsen