Generalforsamling 2018

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KUNSTFORENINGEN NB
Fredag den 19. januar 2018 på Viborg Gymnasium
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Lasse Svensson, der modtager genvalg.
På valg er også Rikke Sieverts, der ikke ønsker genvalg.
Suppleanterne Marie Bonde Fløjborg og Eva Mortensen modtager genvalg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Kristian Johansen modtager ikke genvalg. Revisorsuppleant Henrik Lundsgaard modtager genvalg.
8. Eventuelt
9. Bortlodning af indkøbte værker

Ad. 1
Til dirigent blev Ole Mølgaard foreslået og til referent blev foreslået Lasse Svensson, og begge blev valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen overholdt fristen fastsat i vedtægterne.
Der blev desuden udpeget stemmetællere i tilfælde af afstemning.
Det blev bemærket, at 184 deltog i generalforsamlingen, hvoraf 114 var stemmeberettigede.
Dirigenten gav ordet til formanden.

Ad. 2
Traditionen tro afsluttes generalforsamlingen med bortlodning af de værker, som kunstforeningen har indkøbt i 2017, og som er opstillet på række her bag mig. Og så står der en fugl her lidt på af stand fra de øvrige værker. Det er en fugl fra Thomas Anderssons underfundige skulpturunivers. Den har du chancen for at tage med hjem uanset, hvor mange eller hvor få lodder, du er i besiddelse af. Fuglen bliver der nemlig trukket lod blandt de tilstedeværende medlemmer senere på aftenen. Og hvem vil ikke have lyst til at tage den med hjem …
Lidt om medlemsstatus. Ved udgangen af 2017 var der 220 medlemmer af kunstforeningen – de fordelte sig med 32 firma-medlemskaber og 188 private medlemskaber. 30 medlemmer har meldt sig ud i årets løb. Til sammenligning var der på samme tidspunkt i 2017 229 medlemmer, og i 2016 var der 246 medlemmer.
Altså kan vi konstatere en tilbagegang.
En af de vigtigste fordele ved at være medlem af kunstforeningen, er de 10 %, man får i rabat, når man køber kunst hos galleri NB. Derfor kommer tilgangen af nye medlemmer primært fra den front.

Men er der andre måder at profilere kunstforeningen og skaffe nye medlemmer på? Det spørgsmål har vi tit stillet os selv i bestyrelsen. Spørgsmålet var anledning til, at vi udnyttede en kontakt til ”Nævnenes Hus” her i Viborg, som huser de 16 forskellige nævn, der flyttede fra København til Viborg i 2017.

Ideen med henvendelsen var at introducere kunstinteresserede tilflyttere til kunstforeningen, og der blev taget positivt imod vores henvendelse. 11. oktober inviterede vi til et fyraftensmøde med et program, der indeholdt en introduktion til galleri NB og en fortælling om fordelene ved at være medlem af kunstforeningen. Samtidig havde vi allieret os med kunstneren Kristian Vodder Svensson. Mødet med Kristian og hans fortælleglæde var uden tvivl en stor oplevelse for deltagerne – der blev i hvert fald diskuteret livligt. Der mødte 7 deltagere op fra ”Nævnenes Hus”, og vi havde nok ventet lidt flere. Men de, der mødte op, var overmåde glade for arrangementet. Og i bestyrelsen vil vi ikke afvise lignende arrangementer. En kunstgruppe fra Farsø havde netop denne dag fundet vej til galleriet og fik således en ”bonus-oplevelse”.

Lidt om bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen holder som regel et møde umiddelbart, før der er fernisering i galleriet. På den måde har vi på medlemmernes vegne mulighed for at købe værker inden selve ferniseringen. Vi får så at sige mulighed for at ”smugkigge” før alle andre og har dermed mulighed for, at komme i nærheden af værker, der ligger inden for vores beløbsramme, som er omkring kr. 11.000. Der bliver altid købt værker på den aktuelle udstilling, og i løbet af året bliver der så suppleret med værker af galleriets øvrige kunstnere.

Køb af kunstværker til den årlige udlodning er et vigtigt punkt på bestyrelsesmøderne. Vi holder os for øje, at der skal være bredde i udvalget. Det skal favne både galleriets kendte og populære kunstnere og nye lovende kunstnere. I bestyrelsen sætter vi stor pris på den konstruktive dialog, vi har med galleriets medarbejdere i ”købssituationen”, og der er meget, der bliver vendt i den forbindelse. Det endelige valg, som breder sig ud foran jer her, kan altid diskuteres. Der er ingen facitliste. Syv andre personer kan meget vel have foretaget et andet valg.

I bestyrelsesarbejdet er den flade struktur fremherskende, og det betyder, at vi ikke skelner til, om man er valgt som suppleant eller som medlem til bestyrelsen. Arbejdsopgaverne fordeles mellem alle i bestyrelsen inklusiv suppleanterne.
I det følgende vil jeg komme omkring årets arrangementer. Vi oplevede det i 2016. Vi oplevede det igen i 2017 – vi blev nemlig nødt til at aflyse ”Mad, kunst & vin”-arrangementet, der var planlagt til den 11. marts på grund af for få tilmeldinger. Årsagerne kan være mange – Thorkild lavede en – måske ikke helt repræsentativ – rundspørge. Svarene var bl.a. manglende tid, manglende lyst og interesse, og at det var for dyrt.

15. juni inviterede vi til et arrangement i galleriet med Kristian Vodder. Konceptet var et andet end det kendte ”Mad, kunst & vin”-arrangement. Og succesen udeblev ikke.

· Det var nemlig en dag midt ugen
· Det var en sommeraften med grillen tændt
· Galleriets gæve kvinder, Susanne og Hanne, havde fremtryllet skønt tilbehør bistået af bestyrelsen
· Kristian Vodder var aftenens kunstneriske trækplaster
· Og prisen – det var såmænd kun kr. 100
· En kæmpe succes med langt over 30 deltagere
Og den slags uformelle arrangement er det værd at gentage.

Kunstoplevelser i Sminge & Silkeborg – det var overskriften til en eftermiddagstur den 30. april. Først besøgte vi keramisk skulptør Mette Maya Gregersen, der bor idyllisk i den lille by Sminge i nærheden af Silkeborg. Mette Maya inviterede gæstfrit indenfor i sit værksted, og vi fik en introduktion til hendes keramiske univers. Mette Maya fortalte bl.a. om sin fascination af leret, og vi fik et indblik i, hvordan Mette Maya arbejder med de keramiske værker ”bølgerne” – en proces, der involverer bambusgardiner, utallige lag glasur og endeløs tålmodighed, og vi var vist mange, der denne eftermiddag blev lige så fascineret af leret som Mette Maya!
Blandt de værker, du kan være heldig at vinde denne aften, er der to værker, der blev købt ved besøget hos Mette Maya – dels en ”bølge” og dels en keramisk skulptur, der er bygget op af bånd i ler. Og så vidt jeg husker, kalder Mette Maya skulpturen for en ”hjertesæk”. Ingen tvivl om, at vi tog fra Sminge en stor oplevelse rigere.

Næste kunstoplevelse denne eftermiddag fik vi på Museum Jorn i Silkeborg, som viste udstillingen JORN + MUNCH. Her ”mødtes” Nordens to største malere hinanden for første gang, og udstillingen var en enestående mulighed for at se et udvalg af Edvard Munchs hovedværker. Vi kom i selskab med en yderst kompetent rundviser på udstillingen, der bl.a. viste, hvordan kunstnernes værker er beslægtede, når de stiller store spørgsmål om liv og død, frygt og drømme – temaer, som også har relevans den dag i dag.

En kendt kunstner på besøg i Viborg. I kunstforeningens bestyrelse havde vi nemlig i 2017 taget initiativ til en foredragsaften med Martin Bigum. Mange kender sikkert kunstneren Martin Bigum fra DRs kunstquiz, hvor han igen og igen overrasker med sin store viden, fortælleglæde og underfundige humor.

Den 31. oktober var der mulighed for at opleve Martin Bigum ”live” i Viborg – og det var en stor oplevelse! Foredraget var arrangeret i samarbejde med Viborg Bibliotekerne og LOF-Viborg, og ”medlemsfordelen”, hvis man kalde den sådan, bestod i at kunstforeningens medlemmer fik tilbudt billetter til foredraget længe før de to andre samarbejdspartnere. Det benyttede 76 medlemmer med eller uden ledsager sig af. Der var totalt udsolgt til foredraget, og kunstforeningens kasserer kunne bogføre et lille overskud.

Martin Bigums foredrag tog udgangspunkt i den selvbiografiske bog: ”Min personlige kunsthistorie”. Martin Bigum tog os med til barndommens land i Brøndby Strand og fortalte om nogle af sine grundlæggende barndoms- og ungdomsinspirationer, og Martin Bigum kom også ind på, hvordan han hele tiden arbejder hen imod at finde et nyt berigende ståsted i sin kunst.
Kongelig & kirkelig kunst i Herning. Der var lagt op til en søndag med to meget forskellige kunstoplevelser, da vi den 12. nov. inviterede på en tur til Herning. På Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum fik vi en rundvisning i udstillingen ”Eventyrlig Dialog”, som var en dialog imellem H.K.H. Prins Henriks livfulde bronzeskulpturer og Carl-Henning Pedersens fantasifulde malerier, og med en usædvanlig vidende rundviser blev der kastet nyt lys over begge kunstnere. Den anden interessante kunstoplevelse fik vi i Hedeager Kirke, der for et par år siden modtog en stor donation fra en lokal giver, og som bl.a. er blevet brugt til at udsmykke kirken. Kunstneren Vilmantas har bidraget med et stort maleri og to glasmosaikker, og kirkeværge Kurt Linnebjerg fortalte om forløbet fra ide til indvielsen i 2016.

Det var i forbindelse med udsmykningen af Hedeager Kirke i Herning, at Vilmantas blev inspireret til at arbejde med glaskunst. Og blandt de værker, du kan være heldig at vinde denne aften, er to værker, som er fascinerende eksempler på, hvordan Vilmantas også mestrer dette medie.
Tusind tak til jer, der deltog i et eller flere af kunstforeningens arrangementer i 2017. Tak for jeres opbakning, og tak fordi I var med til at gøre arrangementerne til en succes.

Hvis jeg skal knytte et par kommentarer til årets arrangementer, så må det være, at ”kombi-arrangementer” – og det skal forstås på måde, at vi dels besøger en kunstner, som inviterer indenfor i sit atelier, og dels besøger et kunstmuseum, hvor vi får en unik oplevelse i selskab med en professionel kunstformidler – er noget, der især tiltaler mange medlemmer.

Ferniseringerne i galleri NB, der tidligere fandt sted om lørdagen, er nu flyttet til om søndagen. Det er ikke den mest oplagte aften i ugen til et ”Mad, kunst & vin”-arrangementet, så traditionen bliver midlertidigt parkeret – der er behov for at tænke nye tanker, for der skal stadig være en mulighed for at møde galleriets kunstnere – formen bliver blot en anden.

Og med hensyn til samarbejder – hvis muligheden byder sig, vil vi i bestyrelsen gerne gentage det succesfulde samarbejde med Viborg Bibliotek og LOF Viborg.
Når man taler om arrangementer, så omfatter det også kunstrejser. I 2011 besøgte vi kunstneren Carsten Frank i Andalusien. I bestyrelsen har vi i en periode oplevet en vis interesse for en lignende rejse til Andalusien, og vi har derfor planlagt en rejse, der gennemføres i maj 2018. Turen inkluderer besøg hos Karin & Carsten Frank, der er parat til at rive flere dage ud af deres kalender til glæde for kunstforeningens medlemmer. Interessen for rejsen, der finder sted i forbindelse med Kr. Himmelfart, har kort og godt været yderst sparsom. 10 deltagere har meldt sig. Og der kan være mange grunde til den manglende interesse. I kunstforeningens bestyrelse har vi efterrationaliseret, og vi har bl.a. ændret de uhensigtsmæssige flytider. I slutningen af januar/primo februar sender vi en nyhedsmail med en ny version af rejsen i håbet om, at der er et par stykker mere, der vil med til Andalusien.

Næste punkt handler om kommunikation Det er efterhånden nogle år siden, at vi lancerede ”Kunstforeningens website version 1”. I løbet af efteråret har en arbejdsgruppe bestående af de tre bestyrelsesmedlemmer Jens Haugstrup, Marie Fløjgaard og undertegnede arbejdet med at give hjemmesiden en ansigtsløftning, som bl.a. består af et mere indbydende design og en mere brugervenlig menustruktur.

Her har jeg så lyst til at komme med et lille ”reklameindslag”.
Bag den kreative udformning af ”Kunstforeningens website version 2” står Niels Sønderby og hans firma Manguster. Stor tak til dig Niels og dit team! Til dem, der ikke ved det, kan jeg fortælle, at Niels Sønderby er medlem af kunstforeningen.
Jeg håber meget, at I vil bruge lidt tid på at gå på opdagelse på hjemmesiden.
Nu er det også muligt at møde Kunstforeningen på Facebook. I bestyrelsen har vi diskuteret de mange muligheder, som Facebook giver en forening som vores, og vi har besluttet at oprette en såkaldt offentlig gruppe på Facebook. Den gik i luften for ca. en uge siden under navnet Kunstforeningen NB. Fordelene er bl.a., at bestyrelsen let og hurtigt kan orientere om aktiviteter og indkøbte værker, og når vi har valgt at bruge en offentlig gruppe, er det i håb om at kunne tiltrække nye medlemmer til kunstforeningen. Samtidig giver det mulighed for, at såvel medlemmer som ikke medlemmer kan bidrage med ideer til spændende kunstoplevelser.

Vi har taget dette Facebook-initiativ vel vidende, at ikke alle medlemmer har lyst til at engagere sig i Facebook. Derfor er det også vigtigt for os at slå fast, at vores nyhedsmails til alle medlemmer naturligvis fortsætter, så medlemmer, der ikke bruger Facebook, kommer ikke til at mærke nogen ændringer!
Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med en stor tak til galleriets medarbejdere. Det er en fornøjelse at komme i galleriet, og i bestyrelsen sætter vi stor pris på det konstruktive samarbejde og den aldrig svigtende hjælpsomhed. Og så er der en stor tak til bestyrelsen – tak for indsatsen, den positive stemning og opbakning om det fælles projekt.

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.
Et medlem fandt anledning til at rose de afholdte arrangementer. Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

Ad. 3
Kasserer Rikke Sieverts fremlagde foreningens reviderede regnskab. Regnskabet viste et overskud på kr. 4.943. Egenkapitalen (ultimo) blev opgjort til kr. 14.002. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, hvorunder det blev konstateret, at de vedtægtsmæssige krav til indkøb af kunst til medlemmerne sås iagttaget.

Ad. 4
Der var ingen forslag til ændring af kontingentet.

Ad. 5
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Ad. 6.
Dirigenten redegjorde for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer:
Lasse Svensson (villig til genvalg)
Rikke Sieverts (genopstiller ikke)
Desuden blev Lene Østrup foreslået som kandidat.
På valg var suppleanterne:
Marie Bonde Fløjborg (villig til genvalg)
Eva Mortensen (villig til genvalg)
Der blev ikke foretaget skriftligt valg. Marie Bonde Fløjgaard og Eva Mortensen er fortsat suppleanter, og Lasse Svensson og Lene Østrup er bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 7
Som ny revisor blev foreslået Jakob Carstensen, som blev valgt. Revisorsuppleant Henrik Lundsgaard blev genvalgt.

Ad. 8
Bente Hammer benyttede lejligheden til at rette en særlig tak til Rikke Sieverts for mangeårigt godt og stort arbejde i foreningen.
Thorkild NB Nielsen berettede herefter om nyt fra galleriet, ligesom han benyttede lejligheden til at takke bestyrelsen – og i særlig grad Rikke Sieverts – for godt samarbejde.

Ad. 9
Dirigenten redegjorde for, hvordan bortlodningen rent praktisk foregår.
Ud over de værker, som der blev trukket lod om ifølge vedtægterne, var der indkøbt et ekstra værk (skulptur af Thomas Andersson), som der blev trukket lod om blandt de fremmødte medlemmer.
Efter endt bortlodning takkede Bente Hammer dels Ole Mølgaard for hans indsats som dirigent, dels Viborg Gymnasium for lån af lokaler og afsluttede generalforsamlingen.

/Referent Lasse Svensson, 4. februar 2018.