Generalforsamling 2020

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KUNSTFORENINGEN NB

Fredag den 31. januar 2020 på Viborg Gymnasium

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Marie Bonde Fløjborg, der modtager genvalg.
På valg er også Lasse K. Svensson, der ikke ønsker genvalg.
Suppleant Bent Tougaard modtager genvalg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Jacob Carstensen modtager genvalg. Revisorsuppleant Henrik Lundsgaard modtager genvalg.
8. Eventuelt
9. Bortlodning af indkøbte værker

Rektor Lene Gade bød indledningsvis velkommen til Viborg Gymnasium.

Ad. 1
Til dirigent blev Ole Mølgaard foreslået og til referent blev foreslået Lasse Svensson, og begge blev valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen overholdt fristen fastsat i vedtægterne.
Der blev desuden udpeget stemmetællere (John Ullits, Rikke Sieverts og Solveig Holm) i tilfælde af afstemning.
Det blev bemærket, at 98 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen.
Dirigenten gav ordet til formanden.

Ad. 2
Vi har i bestyrelsen besluttet, at der i år ikke skal være lodtrækning om en kunstgenstand blandt de fremmødte medlemmer. Dette kunstværk er i stedet medtaget i den efterfølgende udlodning.
Vi er i år 220 medlemmer, lidt færre end sidste år, så vi har plads til flere. Måske har I nogle venner eller kollegaer, der kunne tænke sig at være med. Ved udgangen ligger der flyers, som I er meget velkomne til at tage med jer til uddeling og inspiration.
I sommer trådte Lene Østrup ud af bestyrelsen, hvilket betød, at Marie Fløjborg trådte ind i bestyrelsen, og vi måtte konstituere os på ny. Da suppleanterne altid deltager i bestyrelsesmøderne er det rimeligt nemt at træde ind.
Bestyrelsen holder sine møder et par dage før hver fernisering, så vi har flest mulige værker at vælge imellem. Det er en meget spændende proces at udvælge kunst, da vi jo heldigvis har forskellig smag. Det til trods vil vi gerne være nogenlunde enige i valget, da vi tror på, at det giver det bedste og bredeste udvalg. De indkøbte værker har en gennemsnitlig pris på 11.000 kr., hvilket naturligvis betyder, at alle værker ikke er lige store. Skal værkerne være større, skal kontingentet bare sættes op.
I bestyrelsen arbejder vi – ud over indkøb – med at lave nogle forhåbentligt spændende ture og foredrag. For at vi ikke skal komme til at køre i den samme rille, vil det være rigtig dejligt at få nogle ideer fra Jer, medlemmerne.
Vi arbejder med at have både en aktiv hjemmeside og Facebook, men vi er nok bedst til hjemmesiden.
Årets aktiviteter startede 1. marts, med en aften i Galleriet, hvor vi fik en spændende og levende fortælling af Paul Smulders og Toon Berghahn om deres udstilling: ”The Dutch Connection”. Der var tid til snak og hyggeligt samvær med kunstnerne over lidt lækker tapas.
Senere i marts havde vi, i anledning af 70 året for Cobras start, en udflugt til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museet i Herning, hvor vi fik en guidet tur gennem udstillingerne: Universets blomster af Else Alfelt og Carl-Henning Pedersens udstilling: Mellem himmel og Jord. Det var 2 fine udstillinger. Samtidig med de 2 udstillinger fik vi mulighed for at se en 3. Cobra kunstner, nemlig den hollandske kunstner Eugéne Brands.
Efter frokosten, på Herning Bibliotek, gik turen til Hedeager Kirke, hvor kirkeværge Kurt Linnebjerg med stor glæde fortalte om og fremviste Vilmantas spændende udsmykning af kirken.
I maj havde vi planlagt en udflugt til henholdsvis Randers Realskole og Randers Statsskole, for at se deres store kunstsamlinger. Den tur måtte vi desværre aflyse på grund af for få deltagere.
I oktober prøvede vi noget helt nyt og anderledes, idet Kunstforeningen sammen med Koncertrejsen, arrangerede en kunst- og operarejse til Berlin. Vi kørte i bus fra Viborg til Berlin og undervejs hørte vi operasanger Trine Bastrup Møller fortælle om operaen ”Turandot”, som vi senere overværede i Deutsche Oper. Vi havde selv planlagt kunstoplevelserne, som startede med en vandring langs Eastside Gallery og efterfølgende besøgte vi Sabine Beyerles atelier. Vi så også det moderne og eksklusive galleri ”König” og til sidst ”Hamburger Bahnhof”.
I november havde vi igen en aften i Galleriet, hvor museumsleder Anne-Mette Villumsen holdt et spændende foredrag om god og dårlig kunst, nu nok mest om den gode. Efter foredraget var vi nogle stykker, der mente, at hun glemte, at der også er mange dygtige kvindelige kunstnere.
Det er rigtig dejligt med den gode opbakning, vi får, når vi inviterer til arrangementer. Det giver energi til at finde på nye.
I bestyrelsen er vi nu godt i gang med at arrangere næste års program:
Det første løber af stablen den 22. februar 2020 og er en intimkoncert med Tue West i galleriet Dette er et samarbejde mellem Galleriet, Kunstforeningen og biblioteket. Der kan stadig købes billetter på Bibliotekets hjemmeside.
Der kommer også en tur til Århus Erhvervsakademi, som har en stor nyere udsmykning af Kristian Vodder Svensson, og samtidig vil vi gerne aflægge kunstneren Steen Larsen et besøg.
I løbet af foråret bliver der en foredragsaften i Galleriet, hvor Anne-Mette Villumsen vil fortælle om Kvinder i kunsten.
Vi har også gang i overvejelser om en kunsttur i efteråret 2020. Om det bliver en weekendtur til København, bl.a. med kunstvandring i Folketinget, eller det bliver til udlandet for at besøge nogle af Galleriets kunstnere, er endnu ikke besluttet.
Hvorhen, hvornår og hvordan det bliver, kan I følge med i på hjemmesiden, for så snart vi har en dato og destination, vil vi lægge det på hjemmesiden, så I kan planlægge med det.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle i Galleriet for et rigtigt godt samarbejde. Vi kan altid få en hjælpende hånd, og det er altid med et smil.
Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for godt, konstruktivt og hyggeligt samarbejde i 2019.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Et medlem fandt anledning til at rose turen til Berlin, som dog efter medlemmets opfattelse var lidt for kort. Det var en god ide at kombinere kunst- og musikoplevelser.
Inger Schaumburg oplyste, at ønsket om en længere tur vil blive taget i betragtning ved planlægning af en eventuel ny tur.

Ad. 3
Kasserer Jens Haugstrup Jensen fremlagde foreningens reviderede regnskab. Regnskabet viste et overskud på kr. 20.620. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, hvorunder det blev accepteret, at der ikke var købt kunst for 90 %, idet Marie Bonde Fløjborg blev rost for indkøb af værker til jule-eventet.

Ad. 4
Der var ingen forslag til ændring af kontingentet.

Ad. 5
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Ad. 6.
Dirigenten redegjorde for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer:
Marie Bonde Fløjborg (villig til genvalg)
Lasse K. Svensson (genopstiller ikke)
På valg var desuden suppleant:
Bent Tougaard (villig til genvalg)
Søren Uldall og Elisa Nielsen ønskede at opstille.
Kandidaterne på valg fik mulighed for at afgive et indlæg.
En nem procedure for fordeling af pladserne blev foreslået og vedtaget med applaus. På forespørgsel ønskede ingen af foretage skriftlig afstemning.
Resultatet blev, at Marie Bonde Fløjborg og Søren Uldall blev valgt til bestyrelsen, Elisa Nielsen blev 1. suppleant og Bent Tougaard blev 2. suppleant.

Ad. 7
Som revisor blev Jakob Carstensen genvalgt. Revisorsuppleant Henrik Lundsgaard blev også genvalgt.

Ad. 8
To medlemmer forespurgte om begrundelsen for afskaffelsen af fremmødegevinsten, da der jo var overskud i regnskabet.
Eva Mortensen oplyste, at det blandt andet var blevet besluttet af hensyn til dem, der ikke har mulighed for at komme, ligesom midlerne blev brugt til indkøb af værker til udlodning.
Der blev i anledning af diskussionen foretaget en vejledende håndsoprækning, hvor man kunne tilkendegive sin stillingtagen. Der var stort set dødt løb mellem for og imod, og bestyrelsen må derfor overveje situationen.

Ad. 9
Dirigenten redegjorde for, hvordan bortlodningen rent praktisk foregår. Det blev i den forbindelse oplyst, at der er 1740 lodder i skålen.

Afslutningsvis blev Ole Mølgaard takket for hans indsats som dirigent, ligesom Viborg Gymnasium blev takket for lån af lokaler og Lasse K. Svensson blev takket for tiden som bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

/Referent Lasse Svensson, 7. april 2020.