Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN NB

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Kunstforeningen NB.

Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at fremme interessen for kunst ved at forestå udstillinger, foredrag og andre arrangementer med kunstnerisk indhold samt at indkøbe kunstværker gennem galleri NB til bortlodning blandt medlemmerne.

§ 3 MEDLEMSKAB

Som medlem kan optages enkeltpersoner, firmaer, institutioner og foreninger.

Der kan tegnes flere medlemskaber.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.

§4 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Derudover vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. På hvert års ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Suppleanterne vælges for ét år ad gangen. Der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant.

Udtræder et medlem af bestyrelsen i vedkommendes valgperiode, indtræder en suppleant i hans sted og i hans valgperiode. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningens krav. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan, hvis der rettes forespørgsel, udlåne indkøbte værker til medlemmerne af foreningen for en kortere periode.

Bestyrelsen sørger for, at indkøbte værker registreres og fotograferes, og at disse data er tilgængelige for foreningens medlemmer i galleri NB. De pågældende data lægges endvidere på galleriets hjemmeside.

§ 5 FINANSIERING OG KONTINGENT

Foreningens aktiviteter finansieres gennem medlemskontingenter, eventuelle gaver og tilskud.

Foreningen skal ikke oparbejde en formue.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves årligt. Kontingentet forfalder til betaling 30 dage, efter at opkrævning er modtaget.

Er et medlem i restance ved regnskabsårets slutning, ophører medlemskabet.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Mindst 90 % af kontingentindtægten pr. regnskabsår skal anvendes til indkøb af kunstværker til bortlodning mellem medlemmerne.

Foreningens midler anbringes på en bankkonto i foreningens navn efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 6 GENERALFORSAMLINGER

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 15. februar.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail eller brev til medlemmerne.

Bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og foreningens opløsning træffer generalforsamlingen sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen, men kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder, som skal have en skriftlig fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. valg af dirigent og referent

2. formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse

4. fastsættelse af kontingent

5. eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

6. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. valg af revisor og revisorsuppleant

8. orientering om fremtidige aktiviteter

9. eventuelt

10.bortlodning af de i årets løb indkøbte værker

Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår under én valghandling. Til bestyrelsen er valgt de kandidater, som har opnået flest stemmer. De næste i rækkefølgen er valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til foreningens formand senest den 1. januar.

Generalforsamlingen kan kun træffe afgørelse om forslag, som er medtaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil. Eventuelle forslag lægges på galleriets hjemmeside samtidig med udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen. Ethvert medlem, der er mødt på generalforsamlingen, kan forlange, at en afstemning sker skriftlig.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 20 % af medlemmerne skriftlig anmoder om det og medsender forslag til dagsorden, eller når det besluttes af bestyrelsen.

Der indvarsles med samme frist som til den ordinære generalforsamling. Indvarslingen sker på samme måde. Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter, at foreningens formand har modtaget anmodningen.

Senest 14 dage efter en generalforsamling lægges referat af generalforsamlingen på galleriets hjemmeside.

§ 7 BORTLODNINGEN

Ved lodtrækning på den årlige generalforsamling fordeler foreningen de indkøbte kunstværker. Antallet skal mindst svare til 1/8 af det antal medlemmer, foreningen havde ved regnskabsårets slutning.

Medlemmer, som ved det foregående års slutning var i restance med kontingentet, er slettet som medlemmer og kan ikke deltage i lodtrækningen.

De indkøbte værker skal udstilles i galleri NB mindst en weekend før afholdelse af den ordinære generalforsamling. De indkøbte værker skal samtidig vises på galleriets hjemmeside.

Galleri NB udlåner 3 ekstra værker, så den sidste vinder af lodtrækningen har 4 værker at vælge imellem.

Nye medlemmer starter med ét lod. Et medlem har således 1 lod det første år, 2 lodder det andet år, 4 lodder det tredje år osv, dog højst 16 lodder.

Medlemmer, der har opnået gevinst ved den årlige lodtrækning, starter næste år forfra, hvad angår antallet af lodder.

Når et medlem får sit nummer udtrukket ved lodtrækningen, kan vedkommende vælge mellem de kunstværker, som endnu ikke er udloddet.

Et medlem kan til enhver tid afstå fra gevinst.

Kan et medlem ikke være til stede på generalforsamlingen, kan vedkommende til galleri NB aflevere en prioriteringsliste eller lade sig repræsentere på generalforsamlingen af en stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

De medlemmer, som afstår fra gevinst, som ikke opnår gevinst eller som ikke er til stede på generalforsamlingen og heller ikke har afleveret prioriteringsliste, deltager i de følgende års lodtrækninger med en fordobling af lodderne pr. år, indtil gevinst er opnået, dog max. 16 lodder.

Der kan ikke vindes mere end én gevinst pr. år pr. medlemskab.

Bestyrelsen afgør lodtrækningsmåden.

Bestyrelsen fører regnskab over, hvilke medlemmer, der har vundet de enkelte år.

§ 8 TEGNINGSRET OG HÆFTELSE

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af foreningens formand sammen med ét medlem af bestyrelsen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen. Der kan gives kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens konti.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i øvrigt vedtaget med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de på denne generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

§ 10 ÅRSRAPPORT OG REVISION

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten lægges på galleriets hjemmeside senest samtidig med, at der indkaldes til den ordinære generalforsamling.

Årsrapporten revideres af en revisor, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Der vælges tillige en revisorsuppleant for ét år ad gangen.

§ 11 FORENINGENS OPLØSNING

Beslutning om foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen under opfyldelse af samme krav som til vedtægtsændringer. Tilsvarende krav gælder en beslutning om at overdrage hele eller væsentlige dele af foreningens aktiver til andre.

Ved foreningens opløsning skal foreningens formue, efter betaling af samtlige kreditorer og afgørelse af eventuelle tvister, anvendes til formål, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

Beslutning om formuens anvendelse træffes på den generalforsamling, hvor der træffes beslutning om foreningens opløsning. Bestyrelsen fremlægger for generalforsamlingen et forslag til anvendelse af foreningens formue.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i januar 1996 og ændret på den ordinære generalforsamling i januar 2001, på den ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober 2004, på den ordinære generalforsamling den 17. januar 2008, på den ordinære generalforsamling den 22. januar 2009 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2011.