Generalforsamling 2016

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KUNSTFORENINGEN NB
Fredag den 22. januar 2016 på Viborg Gymnasium
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Rikke Sievers og Jens Haugstrup og suppleanterne Marie Fløjborg og Jørn Thisted. Sidstnævnte opstiller ikke, med det gør de tre øvrige
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Orientering om rejseaktiviteter og arrangementer
9. Eventuelt
10. Bortlodning af indkøbte værker
Ad 1.
Til dirigent blev Ole Mølgaard foreslået og til referent Bente Hammer, og begge blev valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen overholdt fristen fastsat i vedtægterne. Til stemmetællere blev følgende forslået: Solvej Holm, Niels Jørgen Rasmussen, Ejner Jensen. Alle tre blev valgt til stemmetællere. Dirigenten gav ordet til formanden.
Velkommen til generalforsamlingen i Kunstforeningen NB, som i disse dage netop runder sin 20 års fødselsdag. Selv om det ikke er et ægte jubilæum, og vi er lidt tidligt ude med en rund fødselsdag, synes vi i bestyrelsen, at det dog var værd at markere, så derfor det lille velkomstglas ved ankomsten. Vi håber, I har nydt det.
Jeg er glad for, at kunne byde velkommen på bestyrelsens vegne her i Viborg Gymnasiums dejlige auditorium endnu engang, hvor vi nu de seneste år har afholdt vores generalforsamling og haft bortlodning af de indkøbte værker.
Også i år har vi valgt at give alle jer, der er mødt op en ekstra chance for en flot gevinst for at skabe lidt spænding og holde interessen aftenen igennem. I år er det dette smukke værk af Steen Larsen, som fandt inspirationen, da han var på rejse i USA.
Set tilbage gennem de tyve år kan man konstatere, at der er sket mange ændringer i foreningen. Medlemstallet var i 1996 godt 110 medlemmer. Foreningen tæller på nuværende tidspunkt 246 medlemsskaber: 39 virksomheder og 207 private medlemsskaber, et tal der ligger nogenlunde stabilt – af disse har 26 medlemsskaber været med i alle tyve år. De var med til den stiftende generalforsamling i januar 1996. Som et kuriosum kan nævnes, at disse 26 medlemsskaber tilsammen har vundet 105 værker gennem årene.
Mange medlemmer er skiftet ud, bestyrelsesmedlemmer er skiftet gennem tiden, men det har gennem alle årene været kerneopgaven for bestyrelsen at sørge for at købe god og varieret kunst til medlemmerne. Det er også stadig foreningens formål at tage initiativ til andre oplevelser med kunst som omdrejningspunkt. Det fremgår da også af de gamle foreningsblade, at vi i de første år startede i det små med et enkelt arrangement eller to for medlemmerne hvert år. Som årene er gået, er der kommet mere fokus på, det som kan samle medlemmerne i løbet af året. I år er det blevet til i alt ti tilbud. Her forsøger vi også at have en vis variation i tilbuddene. Endeligt har vi også fra første færd arrangeret kunstrejser med besøg hos galleriets kunstnere – lige fra Barrientos i Peru, Kari Svensson på Færøerne, Smulders i Amsterdam, Carsten Frank i Malaga til Vilmantas i Litauen for blot at nævne nogle. Det gør vi stadigvæk.
Tiden er løbet fra at udgive medlemsblade, foreningen er gået elektronisk, og vi har nu vores egen hjemmeside, så fra at have få omtaler af udstillinger og enkelte medlemsarrangementer omtalt længe efter de fandt sted, kan ethvert medlem til enhver tid opsøge de seneste nyheder og informationer om arrangementer i foreningen. Både de afviklede og dem, som er på vej. Sådan skal det være i dag. Galleri NB var i øvrigt det første galleri i Danmark, der oprettede et domæne på internettet. Som man kunne læse i NBPosten nr. 2 juli 1996: “Internettet er omgærdet med megen skepsis, men der kan ikke herske tvivl om, at det med tiden vil få en lige så naturlig placering i vor hverdag, som avisen, telefonen og TV. “Ak ja, 20 år føles som længe siden.
Bestyrelsen for KunstforeningenNB har holdt 8 møder i det forgangne år. Det konstitu-erende møde fandt sted 25. februar 2015, og årets seneste møde blev holdt 5. januar 2016. Møderne er som regel sat i kalenderen i ugen op til ferniseringerne i galleriet, så vi på medlemmernes vegne har mulighed for at kunne foretage indkøb inden selve ferniseringen. Vi får så at sige førsteret til at kigge på den kommende udstilling og dermed også mulighed for at være førstevælger mellem de værker, som udstillerne giver mulighed for, og som vi kan komme økonomisk i nærheden af. Vi har fortsat traditionen med den flade struktur, der betyder, at vi ikke skelner mellem, om man er valgt som suppleant eller medlem af bestyrelsen – alle deltager i alle møder så vidt muligt, og arbejdsopgaverne fordeles mellem alle i bestyrelsen suppleanter inklusiv. Vi forsøger at dække arbejds-opgaverne bedst muligt. Det er altid spændende at diskutere vores valg af kunstværker, og vi tager altid indkøbspunktet meget seriøst, når vi har møder. Vi forsøger at finde noget for alles smag, så vi hvert år kan sende de indkøbte værker hjem med et tilfreds medlem. Vi håber også i år, at værkerne falder i jeres smag.
Året 2015 har som nævnt budt på 10 forskellige arrangementer for medlemmerne.
Som I måske husker, havde vi arrangeret to rundvisninger i den nye Vestre Landsret på Randersvej i slutningen af 2014, hvor vi fik en meget interessant gennemgang af kunstværkerne, som smykker den nye bygning, af landsdommer Nikolaj Aarøe-Hansen som kunstguide Dette var et sandt tilløbsstykke, og derfor blev det gentaget og endnu en kunstomvisning kom på plads i marts 2015. Faktisk blev også denne runde så stor en succes, at vi kunne have sendt dobbelt så mange af sted. I stedet oprettede vi en venteliste, og de personer, som stod på den, fik så en specialinvitation og blev inviteret til en rundvisning i oktober. Da landsdommer Nikolaj Aarøe-Hansen i mellemtiden var flyttet fra Viborg, måtte vi have en ny kontakt på plads, så den sidste omvisning blev med landsdommer Thomas Jønler.
Alle gangene sluttede aftenen hos Hedeselskabet, hvor Jens Haugstrup fra bestyrelsen bød på kaffe og brød og endnu mere kunst.
Det kom meget bag på os, at dette arrangement blev så populært, men vi er rigtig glade for, at vi her havde ramt plet i så manges interesse. Sammenlagt har vi haft ca. 140 deltagere i alt – og det er foreningens største succes i mange år.
Årets kunstrejse gik til Berlin 16. – 19. april med besøg hos kunstnerne Andrea Damp, Gabriele Basch og Sabine Beyerle. Tilsyneladende var det en succes med den ”fleksible” transportløsning – vi havde valgt. De rejsende skulle selv arrangere turen frem og tilbage til Berlin, og opholdet kunne derfor forlænges efter behag. Nogle deltagere kørte selv, andre havde valgt bus, fly eller tog. Der var arrangeret besøg hos galleriets tre tyske kunstnere og det var tre interessante besøg i meget forskellige omgivelser. Men også de samlende middage om aftenen var med til at gøre turen rigtig god for deltagerne.
I foråret var tilbuddet en lidt mindre tur til Sydfyn weekenden d. 9. – 10. maj. Kunstoplevelserne stod i kø både indendørs og udendørs, da 18 medlemmer af Kunstforeningen tog på forårstur til det sydfynske. Målet var at besøge de to kunstnere Mette Sørensen og Hanne Kjær, som begge bor på Thurø, men også på turen frem og tilbage fik deltagerne flere gode kunstkig. Turen begyndte i Kunstbygningen SAK i Svendborg, videre gik det til galleri DGV og Galleri Flintholm, og på vejen hjem gik ruten forbi Ollerup Gymnastikhøjskole. Deltagerne blev udfordret af Mette og Hanne, idet vi søndag formiddag blev sat til at blindtegne forskellige opstillinger i skolestuen. Bente Hammer fra bestyrelsen havde sammensat et flot program og var endda taget på en generalprøvetur ugen forinden for at være sikker på, at alt kom til at klappe.
To gange i 2015 har vi besøgt kunstmuseer til udvalgte udstillinger.
Første gang gik turen til Randers Kunstmuseum, hvor udstillingen ”Kurt Trampedach – in memorandum” blev vist i foråret. Museumsdirektøren Lise Jeppesen gav vores selskab bestående af 19 deltagere en fremragende rundvisning i udstillingen, så vi fik koblet Trampedachs liv med hans kunstneriske udtryk, ligesom vi fik genopfrisket hukommelsen i forhold til den tidsperiode, kunsten skildrer. Efter kunsten holdt vi gilde med stegt flæsk og persillesovs i Randers Sejlklubs lokaler.
Vi har arrangeret to kunstvandringer – Sculpture by the Sea på valgdagen – 21 deltagere i en rundvisning ved Århus Bugten torsdag d. 18. juni – og den årligt tilbagevendende Billboard udstilling, som i år blev introduktionen til kunstneren Kristian Vodder – Thorkild fortæller, hvordan Kristian kom gennem regnvejret fra København til Viborg på Mobylette-knallert for at male sit billboard, og at han nu er endt med næsten at blive viborgenser. For tiden er han at se på Bjergsnæs Efterskole, hvor han har en stor udsmykningsopgave. Vi regner med, at det bliver foreningens næste arrangement – at se den store udsmykning og høre Kristian fortælle om tilblivelsen. Vi mangler blot at finde en dato for dette.
Efter sommerferien tog 20 medlemmer kaffekurven i bilen og satte hinanden stævne i Thomas Anderssons hyggelige have i Mesing ved Skanderborg. Vi mødte en veloplagt Andersson, som fortalte om sit finurlige univers og installationerne i den én kvadratmeter store Århus Kunsthal, som er udstillingsbygningen i hans baghave. Og vi fik indføring i, hvordan hans bronzeskulpturer bliver til.

Vi har kun holdt et enkelt arrangement med mad, kunst og vin i år. Det skyldes, at der har været manglende tilslutning til disse arrangementer i en periode, men lørdag d. 3. oktober deltog 28 i spisningen, hvor maden blev leveret fra Restaurant Arthur. Der var god stemning, og maden fra Arthur var usædvanlig lækker.
Andet museumsbesøg var her i begyndelsen af december, hvor vi besøgte AROS og så udstillingen ”Monet – Lost in Translation”. Med Monet som hovednavn viste museet et unikt udvalg af de største franske impressionister og udstillingen var bygget op som en togrejse tilbage til slutningen af 1800–tallet i datidens Frankrig. Vi fik en fin guidet rejse gennem malernes motiver og impressionismens kendetegn. Her havde 23 medlemmer en god oplevelse sammen.
Når man kigger tilbage på 2015, kan man konstatere, at vi står med en meget aktiv forening. I en tid præget af uendelige muligheder og arrangementer, synes jeg, det er flot, at vi gennem alle 20 år har formået at skabe et autentisk fællesskab om både store og små kunstoplevelser. Ikke bare i det virtuelle, men især i det virkelige liv. Tak til alle jer, der deltog i foreningens arrangementer i året der gik og gjorde arrangementerne hyggelige og gode. Vi håber, I fortsat har lyst til at deltage i de møder med kunsten, som vi finder mulighed for at arrangere i det kommende år. Vi håber også på, at der vil komme nye medlemmer til og fortsætte engagementet omkring foreningen.
Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at takke alle i galleriet for det gode samarbejde vi har haft igen i år. Tak til Hanne, som er bestyrelsens bindeled til alle foreningens medlemmer. Tak til Susanne og Thorkild for kunstnerisk sparring omkring indkøb og forplejning under møderne.
Til slut vil jeg på egne vegne takke resten af bestyrelsen for det gode samarbejde året igennem.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.
Beretningen blev godkendt med applaus.

Ad. 3.
Kasserer Rikke Sieverts fremlagde foreningens reviderede regnskab. Regnskabet viste et underskud på kr. 10.471. Aktiver og passiver balancerede med kr. 14.327. Der var i årets løb købt kunst for kr. 281.950. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 4.
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på kr. 200, så kontingentet fra 1. januar 2016 vil være på kr. 1.300. Formanden Birthe Lundgaard redegjorde for bagrunden for forslaget. Galleriet er internationalt, og priserne på de udenlandske værker ofte er højere. En kontingentforhøjelse vil betyde, at der kan indkøbes værker til en højere gennemsnitspris. Der var skriftlig afstemning, som viste, at der var næsten 100 % opbakning til bestyrelsens forslag.

Ad 5.
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Ad. 6.
Dirigenten redegjorde for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer:
Rikke Sievers (villig til genvalg)
Jens Haugstrup (villig til genvalg)
På valg var suppleanterne:
Jørn Thisted (ikke genvalg)
Marie Bonde Fløjborg (villig til genvalg)
Desuden blev følgende medlemmer foreslået: Lasse Svensson og Eva Mortensen.
Resultatet af det skriftlige valg var at:
Rikke Sievers og Lasse Svensson blev valgt til bestyrelsen.
Jens Haugstrup og Marie Bonde Fløjborg blev valgt til suppleanter.
Mens stemmetællerne talte, fortalte Thorkild om galleriets aktiviteter og bl.a. om samarbejdet med galleriet GRAFO i Vilnius. Thorkild gav desuden en introduktion til forårets udstillinger i Viborg.

Ad. 7.
Både Kristian Johansen, der er valgt til revisor, og revisorsuppleant Henrik Lundsgaard blev genvalgt.

Ad. 8.
Bente Hammer fra bestyrelsen orienterede om kunstrejsen til Vilnius, som finder sted fra 4. maj. – 8. maj 2016. Der var pt 13 deltagere, men tilmeldingsfristen var forlænget til den 26. jan. for at give medlemmerne en ekstra chance for at tilmelde sig.
Lørdag den 28. maj arrangerer bestyrelsen en eftermiddagstur til Sminge ved Silkeborg, hvor vi skal besøge Mette Maya Gregersen i hendes atelier. Mette Maya udstillede i Galleri NB i efteråret 2015.

Ad. 9.
Der var ingen indlæg under dette punkt.

Ad. 10.
Dirigenten redegjorde for, hvordan bortlodningen rent praktisk foregår.
Ud over de værker, som der blev trukket lod om ifølge vedtægterne, var der indkøbt et ekstra værk (maleri af Steen Larsen), som der blev trukket lod om blandt de fremmødte medlemmer.
Efter endt bortlodning takkede Birthe Lundgaard Ole Mølgaard for hans indsats som dirigent og afsluttede generalforsamlingen.