Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamlingen den 21. januar 2022 kl. 17.00 på Viborg Gymnasium.

På grund af den fortsatte Corona-situation, så blev generalforsamlingen afholdt både som fysisk møde samt som virtuelt møde via Zoom. Majken Rosenqvist fra Galleri NB stod for den virtuelle del af generalforsamlingen.

Formand Inger Schaumburg bød velkommen til generalforsamlingen.

Pkt. 1:

Bestyrelsen foreslog Ole Mølgaard som dirigent, som blev valgt. Sven Erik Larsen blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor var beslutningsdygtig.

Herefter fik Majken Rosenqvist ordet, og hun fortalte om Zoom og orienterede deltagerne i den virtuelle del af generalforsamlingen om de praktiske forhold.

Pkt. 2:

Formanden aflagde herefter sin beretning, som blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen følger her:

Bestyrelsens beretning for 2021 bærer præg af Corona situationen, men heldigvis kan vi afholde vores generalforsamling både fysisk og virtuelt i år, selv om vi må undvære middagen og dermed snak og sjov. Det måtte være sådan i år, da situationen hele tiden forandrer sig, og ved sidste framelding af middagen, var det usikkert om vi kunne mødes. Sidste års generalforsamling blev afholdt virtuelt 31. maj. Så vi kom lidt sent i gang med årets aktiviteter, og så blev vi drillet lidt af Corona sidst på året. Vore aktiviteter blev således nære, men også meget hyggelige og kunstnerne tilknyttet NB bidrog i høj grad til, at vi også fik viden om kunst.

På grund af sygdom skiftede bestyrelsesmedlem Søren Uldall plads med suppleant Kirsten Hald. Kirsten indtrådte i bestyrelsen fra 30. juli og er fortsat medlem af bestyrelsen. Kirsten Hald og Elisa Nielsen ønsker at stille op til bestyrelsen. Søren og Marie Bonde Fløjborg ønsker ikke genvalg. Vi har derfor behov for to personer i bestyrelsen eller som suppleant. Arbejdet i bestyrelsen er spændende, vi hygger os og nyder at købe kunst. Så meld jer i aften, hvis I har lyst til at deltage. Man kan eventuelt starte som suppleant.

Foreningen har i alt 206 medlemmer, fordelt på 178 private og 28 virksomheder. Der kan sagtens være flere, så tag bare familie eller venner under armen, hvis de kan tænke sig at være med i foreningen

Vi har købt 26 kunstværker, som er til udlodning i aften. Vi har valgt ikke at have en fremmødegevinst i aften, hvor nogle deltager fysisk og andre virtuelt. Den bliver genindført igen næste år, hvis forholdene er mere normale. Det har været spændende at købe kunst til medlemmerne, og vi vil gerne høre, hvad I synes om årets indkøb. Vi holder som regel bestyrelsesmøde kort før en fernisering, hvor vi vælger kunstværkerne. Kunstværkernes har en gennemsnitspris på 10.000 kr. På sidste års generalforsamling drøftede vi at sætte prisen for medlemskab op, fordi det er svært at finde værker til en pris omkring 10-11.000 kr. Bestyrelsen foreslår derfor under et senere punkt på aftenens dagsorden at sætte prisen for medlemskab fra 2022 op til 1.500 kr. for private og 2.000 kr. for virksomheder.

Bestyrelsen har lige besluttet, at hjemmesiden skal fungere bedre. Vi har haft udfordringer med at opdatere fotos og tekster på den aktuelle hjemmeside. Vi har derfor besluttet fremover at blive en underside af Galleri NB’s hjemmeside og dermed få lettere adgang til flotte fotos, beskrivelser af de købte kunstværker, og beskrivelser af kommende aktiviteter – til glæde for alle medlemmer. Det bliver til virkelighed i de kommende måneder.

Vore aktiviteter startede først i august med et velbesøgt bruncharrangement, hvor Nana Rosenørn Holland Bastrup fortalte om hendes udstilling. Thorkild fortalte om de to unge kunstnere fra Litauen, som havde vundet Young Painters pris, og derfor kunne udstille deres værker i galleriet.

I oktober fortalte Vilmantas om sin nye farverige udstilling ”Untouched Reality”, som fyldte hele galleriet med farver, og som dækkede både malerier, keramiske fade og smukke krukker. Han fortalte, at en ulykke og en efterfølgende sygdomsperiode, havde sat ham i gang med værkerne. Efterfølgende spiste vi sammen på ”For enden af gaden”, hvor kunstneren også deltog.

I slutningen af november indbød vi til at bruge sanserne og både se, høre, smage, synge og snakke. Vi havde inviteret et par spillemænd og en historiefortæller, og vi havde et par hyggelige timer omgivet af Sabine Beyerles kunst, som Thorkild fortalte om. Vi fik sunget, snakket og rørt latter musklerne og selv medlemmernes små historier kom frem i forbindelse med fællessangene. Vi spiste dejlige tapas sammen med et godt glas vin.

I år har der ikke været udflugter eller rejser. Vi håber, vi til næste år kan lave flere arrangementer også uden for Viborg. Vi har dog planlagt at starte med en udendørs kunst vandring i Viborg, og siden en tur til Aarhus for at få en guidet tur på Kunstmuseet AROS i udstillingen ”Sun is God” af Turner og siden atelier besøg hos Steen Larsen. Vi ønsker at lave en kunstrejse enten til Amsterdam eller Norge. Vi må dog vente til restriktionerne er lettet og lande, gallerier og museer er mere åbne for os. Vi håber det bedst

I kan følge vore planer for arrangementer på hjemmesiden. Så snart datoerne er på plads, kan I også planlægge, om I ønsker at deltage.

Jeg vil gerne afslutte med at takke Galleri NB for godt samarbejde. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter skal takkes for hyggeligt samarbejde i det forløbne år.  Tak til alle medlemmer – både de som fysisk er til stede, de der deltager virtuelt og de der møder op til arrangementer og bidrager til diskussioner og samvær.

Pkt. 3:

Kasserer Sven Erik Larsen fremlagde regnskabet, som udviste indtægter for ca. kr. 273.000 og et underskud på kr. 16.000. Afvikling af den virtuelle generalforsamling i 2021 kostede ca. kr. 18.000, og var hovedårsag til underskuddet. Kassereren fortalte, at bestyrelsen havde et ønske om at fastholde kvaliteten i indkøbt kunst, og kunstkøb udgjorde næsten 96% af kontingentindtægterne. Den samlede balance udgør ca. kr. 35.000 i form af indestående på bankkonto. Der var mindre gældsposter pr. 31.12.2021, (som nu var betalte) samt der var en samlet formue på kr. 25.000 i foreningen. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4:

Bestyrelsen foreslog forhøjelse af kontingent for 2022: Private stiger fra kr. 1300 til kr. 1500 og erhvervskontingent stiger fra kr. 1500 til kr. 2000.

Formand Inger Schaumburg argumenterer for forhøjelsen med, at det allerede sidste år blev nævnt af den afgående formand, at der var behov for en kontingentforhøjelse samt at de generelle prisstigninger er fortsat. Det er nødvendigt for at kunne holde fast i den gode kvalitet for indkøb at kunst til foreningens medlemmer. Thorkild fra Galleri NB tog ordet og kunne tilslutte sig kontingentstigningen ud fra, at det er vigtigt med en fortsat høj kvalitet i indkøb af kunstværker til medlemmerne. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget.

Pkt. 5:

Der er ingen indkomne forslag.

Pkt. 6:

Til bestyrelsen blev valgt Kirsten Hald og Elisa Nielsen (genvalg). Som 1. suppleant blev valgt Bodil Buntzen og som 2. suppleant blev valgt Inge Fallesen.

Pkt. 7:

Der var genvalg til revisor Jakob Carstensen samt til revisorsuppleant Susanne Kam Kristensen.

Pkt. 8:

Under eventuelt takkede formand Inger Schaumburg dirigent Ole Mølgaard for dygtig ledelse af generalforsamlingen samt takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Marie Bonde Fløjborg samt Søren Ulldall for deres indsatser. Desuden takkede hun for det gode samarbejde med Galleri NB, herunder Majken Rosenqvist for hjælpen med afvikling af den virtuelle del af generalforsamlingen. Hun takkede desuden bestyrelsen for godt samarbejde samt takkede de fremmødte medlemmer – både fysiske og virtuelle deltagere.

Pkt. 9

Herefter foretog dirigent Ole Mølgaard den praktiske udtrækning af numre til bortlodning af de indkøbte 26 kunstværker.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Refereret, den 23. januar 2022/Sven Erik Larsen