Generalforsamling 2021

Referat Generalforsamling NB 31. maj 2021.

På grund af Corona situationen blev Generalforsamlingen 31. maj afholdt virtuelt. Da der var flest deltagere med på computer, var der 74 opkoblet, desuden deltog dirigent og 5 medlemmer eller suppleanter af bestyrelsen fysisk fra Galleri NB.

Formand Eva Mortensen bød velkommen til denne særlige generalforsamling. Som dirigent blev Ole Mølgaard valgt. Inger Schaumburg blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt pr. mail 3. maj, og at dagsorden var udsendt 14. maj og dermed med mindst 14 dages varsel. Ifølge vedtægterne skulle generalforsamlingen have været afholdt inden 15.2.2021. Af hensyn til Corona situationen i Danmark vurderes udsættelsen lovlig. Generalforsamlingen var dermed lovligt indkaldt. Der blev ikke stillet spørgsmål til dette.

Dirigenten orienterede om reglerne for afviklingen af generalforsamlingen og stemmeafgivelsen.

Formanden aflagde herefter mundtlig beretning. Foreningen har 228 medlemmer heraf 27 firmaer, men der er plads til flere. De indkøbte værker har en gennemsnitspris på 11.000 kr., men det kan være vanskeligt at købe malerier for dette beløb, og hun konstaterede, at man måske skal overveje at hæve kontingentets størrelse. Hun lagde vægt på, at bestyrelsen trods Corona situationens omskiftelser havde gennemført en del arrangementer i efteråret både atelierbesøg, udflugt og foredrag. Desuden havde bestyrelsen efter debat på sidste generalforsamling besluttet at genindføre en fremmødegevinst, og desuden havde et medlem doneret et maleri, som var aftenens anden fremmødegevinst. Se formandens skriftlige beretning, som er vedhæftet. Der blev stillet spørgsmål fra et medlem, om kontingentet størrelse, og om bestyrelsen ville hæve kontingentet. Det ønskede den nuværende bestyrelse ikke, men sendte spørgsmålet videre til den kommende bestyrelse at drøfte og tage med på den næste generalforsamling. Der blev ikke stillet yderligere spørgsmål til formandens beretning, som dermed blev godkendt.

Kasserer Jens Haugstrup fremlagde herefter regnskabet for Kunstforening NB for 2020. Der var indtægter på 301.800 kr. og udgifter på 287.140 kr. Årets resultat var 14.660 kr. Foreningens passiver udgør ved udgangen af 2020 i alt 41.272 kr. Revisor Jacob Carstensen havde godkendt regnskabet. Dirigenten konstaterede, at mere end 90% af indtægterne er anvendt til køb af kunst. Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.

Kontingentet blev indstillet af bestyrelsen til at fortsætte uændret med 1.300 kr. til private medlemmer og 1.500 kr. til firmaer. Den kommende bestyrelse vil overveje og komme med et begrundet forslag til kontingent til næste generalforsamling og medtage de rejste problemstillinger. Herefter blev det vedtaget at forsætte med uændret kontingent.

Der var ikke indkommet yderligere forslag for bestyrelse eller medlemmer.

Herefter var der valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg fra bestyrelsen var: Inger Schaumburg (modtager genvalg), Jens Haugstrup Jensen (modtager ikke genvalg) og Eva Mortensen (modtager ikke genvalg). Som suppleanter Elise Nielsen (modtager genvalg) og Bent Tougaard (modtager ikke genvalg). Desuden valg af revisor og revisorsuppleant: revisor Jacob Carstensen (modtager genvalg) og revisorsuppleant Henrik Lundsgaard (modtager ikke genvalg).

Der var 4 nye kandidater til bestyrelsen og en ny revisorsuppleant. Alle kandidater præsenterede sig selv. Herefter blev valget afholdt. Der blev afgivet stemmer fra 67 personer. De havde mulighed for at stemme på op til 5 kandidater hver.

Elise Nielsen fik 48 stemmer, Inger Schaumburg 50, Kirsten Hald 44, Svend Erik Larsen 58, Per Larsen 53, Karen Margrethe Nerlov 16.

De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen er således af: Sven Erik Larsen, Per Larsen og Inger Schaumburg. Som suppleanter er valgt Elisa Nielsen og Kirsten Hald. Revisor Jacob Carstensen blev genvalgt og som revisorsuppleant blev Susanne Kam Kristensen valgt.

Herefter blev der foretaget bortlodning af de indkøbte værker og af de to fremmødegevinster.

Der var intet under eventuelt.

Til slut takkede formanden dirigenter for forløbet af generalforsamlingen, takkede bestyrelsen og Galleri NB for godt samarbejde. De afgående medlemmer Eva Mortensen, Jens Haugstrup og Bent Tougaard blev takket. Herefter var generalforsamlingen afsluttet.

Den ny bestyrelse består således af: Søren Uldall, Marie Bonde Fløjborg, Sven Erik Larsen, Per Larsen og Inger Schaumburg. Suppleanter er: Kirsten Hald og Elisa Nielsen. Konstituerende møde er 22. juni kl.19.

Revisor er Jacob Carstensen, revisor suppleant Susanne Kam Kristensen.

Referent Inger Schaumburg 1.6.2021.